Klavír

Klavír

V našej škole Gaudia je veľmi obľúbeným štúdiom v hudobnom odbore hra na klavíri.

Od prvého prípravného ročníka je možné od druhého polroka absolvovať 25 min. hry na klavír popri Prípravnej hudobnej výchove A.

Od druhého prípravného ročníka je možné od druhého polroka absolvovať 45 min. hry na klavír popri Prípravnej hudobnej výchove B.

Žiak, ktorý navštevuje druhý prípravný ročník A má 45 min. hry na nástroji od začiatku školského roka.

Od 1. ročníka základného štúdia je časová dotácia pre hru na nástroj 2×35 min . Podružným predmetom je aj Hra z listu, ktorú každý žiak absolvuje v rámci svojich hodín klavíra. Toto štúdium je podmienené aj ďalším povinným predmetom a tým je Hudobná náuka, ktorá má časovú dotáciu 45 min.

Spoločne tieto predmety tvoria základňu pre osvojenie notácie, čítania a hry z listu, zdokonalenia umeleckých zručností hry na klavír. Žiaci postupne prechádzajú od jednoduchých prstových cvičení, hrania stupníc  akordov, kadencií a jednoduchých prednesov ku zložitejším etudám či prednesom pod vedením svojho pedagóga. Na základe vzájomnej spolupráce a interakcie medzi žiakom a pedagógom prechádza žiak vo svojom repertoári rôznymi žánrami, obsahovo hodiny spĺňajú štandardy štátneho vzdelávacieho programu MŠ.

Postupne žiaci účinkujú na rôznych koncertoch a podujatiach organizovaných v rámci školy, alebo aj mimo nej.

Od 3. ročníka má možnosť žiak obohatiť svoje povinné predmety o komornú hru, účinkovanie v speváckom zbore, alebo si pridať podľa usmernení pedagóga štvorručnú hru či sprievodnú hru na klavír.

Takto pripravený žiak dokáže sprevádzať svojich spolužiakov v rôznych zoskupeniach a pri rôznych koncertných vystúpeniach a podujatiach.

Podrobnosti k jednotlivým časovým dotáciám nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/22709.pdf