Gitara

Gitara

Ďalším obľúbeným nástrojom v Gaudii je v hudobnom odbore hra na klasickej gitare, elektrickej gitare, či basgitare.

Od prvého prípravného ročníka je možné od druhého polroka absolvovať 25 min. hry na gitare popri Prípravnej hudobnej výchove A.

Od druhého prípravného ročníka je možné od druhého polroka absolvovať 45 min. hry na gitare popri Prípravnej hudobnej výchove B.

Žiak, ktorý navštevuje druhý prípravný ročník A má 45 min. hry na nástroji od začiatku školského roka.

Od 1. ročníka základného štúdia je časová dotácia pre hru na nástroj 2×35 min . Podružným predmetom je aj Hra z listu, ktorú každý žiak absolvuje v rámci svojich hodín gitary. Toto štúdium je podmienené aj ďalším povinným predmetom a tým je Hudobná náuka, ktorá má časovú dotáciu 45 min.

Spoločne tieto predmety tvoria základňu pre osvojenie notácie, čítania a hry z listu, zdokonalenia umeleckých zručností hry na gitare. Žiaci postupne zdokonaľujú  jednoduché prstové cvičenia a techniku držania prstov na hmatníku, prechádzajú od hrania jednooktávových stupníc,  akordov a kadencií v súzvuku i v  arpeggiu, k jednoduchým prednesom či zložitejším etudám pod vedením svojho pedagóga. Na základe vzájomnej spolupráce a interakcie medzi žiakom a pedagógom prechádza žiak vo svojom repertoári rôznymi žánrami, obsahovo hodiny spĺňajú štandardy štátneho vzdelávacieho programu MŠ.

Postupne žiaci účinkujú na rôznych koncertoch a podujatiach organizovaných v rámci školy, alebo aj mimo nej.

Od 3. ročníka má možnosť žiak obohatiť svoje povinné predmety o komornú hru, účinkovanie v speváckom zbore, alebo si pridať podľa usmernení pedagóga sprievod v kapele, alebo gitarovom zoskupení (duo,trio, kvartet), či celom gitarovom orchestri.  .

Podrobnosti k jednotlivým časovým dotáciám nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/22709.pdf