Bicie nástroje

Bicie nástroje

V hudobnom odbore hra na bicie nástroje čoraz viac získava na popularite.

Od prvého prípravného ročníka je možné od druhého polroka absolvovať 25 min. hry na bicích nástrojoch popri Prípravnej hudobnej výchove A.

Od druhého prípravného ročníka je možné od druhého polroka absolvovať 45 min. hry na bicích popri Prípravnej hudobnej výchove B.

Žiak, ktorý navštevuje druhý prípravný ročník A má 45 min. hry na bicích nástrojoch od začiatku školského roka.

Od 1. ročníka základného štúdia je časová dotácia pre hru na bicie nástroje 2×35 min. Podružným predmetom je hra z listu, ktorá je súčasťou výuky a tiež sprievodná hra, ktorá má časovú dotáciu 25 min. Toto štúdium je podmienené aj ďalším povinným predmetom a tým je Hudobná náuka, ktorá má časovú dotáciu 45 min.

Tieto predmety tvoria základňu pre zvládnutie notácie a postupné osvojenie si základnej rytmickej hry od malého bubna po celú biciu sústavu. Žiaci prechádzajú v cvičeniach od jednoduchej ku kombinovanej koordinácii rúk s veľkým bubnom, postupne pribudne koordinácia s celým hracím aparátom. Od jednoduchých osminových a šestnástinových variácií beatového sprievodu až po slow – rock, swing, shuffle a latino – rytmy, cez hru na rôznych perkusiách či cajóne.

Žiaci získavajú správne hráčske návyky nielen na zostave bicích, ale ich harmonické a melodické cítenie je podporované na xylofóne, kde najskôr hrajú melodické etudy, stupnice, rozložené akordy a neskôr prednesové skladby.

Na základe vzájomnej spolupráce a interakcie medzi žiakom a pedagógom prechádza žiak vo svojom repertoári rôznymi žánrami, obsahovo hodiny spĺňajú štandardy štátneho vzdelávacieho programu MŠ.

Postupne žiaci účinkujú na rôznych koncertoch a podujatiach organizovaných v rámci školy, alebo aj mimo nej.

Od 3. ročníka má možnosť žiak obohatiť svoje povinné predmety o komornú hru, účinkovanie v kapele, alebo si pridať podľa usmernení pedagóga sprievodnú hru pre rôzne nástrojové zoskupenia popového, bluesového, alebo džezového charakteru.

Podrobnosti k jednotlivým časovým dotáciám nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/22709.pdf