O študijnom programe

Naša škola je zaradená Ministerstvom školstva SR do siete základných umeleckých škôl, preto naši absolventi môžu pokračovať v štúdiu na konzervatóriách.

Štruktúra štúdia v hudobnom odbore

Prípravné štúdium

Trvá jeden resp. dva roky a absolvujú ho predškoláci a žiaci 1. ročníka základnej školy.

Základné štúdium – I. stupeň, prvá časť

Trvá 4 roky a je ukončené záverečnou skúškou s doložkou na vysvedčení „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie„.

Základné štúdium – I. stupeň, druhá časť

Nadväzuje na prvú časť prvého stupňa základného štúdia, trvá 4 roky a je ukončené záverečnou skúškou s doložkou na vysvedčení „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie„.

Základné štúdium – II. stupeň

Nadväzuje na druhú časť prvého stupňa základného štúdia, trvá 4 roky a je ukončené záverečnou skúškou.

Štúdium pre dospelých

Štúdium je určené pre absolventov II. stupňa základného štúdia alebo uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijímacích talentových skúšok.
Minimálny vek na prijatie je 15 rokov.