Spev

Spev

V hudobnom odbore spev patrí k  veľmi obľúbenému štúdiu, ktoré je v kombinácii s obligátnym štúdiom hry na klavír.

Od prvého prípravného ročníka je možné od druhého polroka absolvovať 25 min. prípravnej hlasovej výchovy popri Prípravnej hudobnej výchove A.

Od druhého prípravného ročníka je možné od druhého polroka absolvovať 45 min. prípravnej hlasovej výchovy popri Prípravnej hudobnej výchove B.

Žiak, ktorý navštevuje druhý prípravný ročník A má 45 min. prípravnej hlasovej výchovy od začiatku školského roka.

Od 1. ročníka základného štúdia je časová dotácia pre spev  2×35 min . Obligátnym predmetom je aj Hra na klavír, ktorá má časovú dotáciu 25 min. Toto štúdium je podmienené aj ďalším povinným predmetom a tým je Hudobná náuka, ktorá má časovú dotáciu 45 min.

Spoločne tieto predmety tvoria základňu pre osvojenie notácie,  zdokonalenia umeleckých speváckych zručností a základných zručností v hre na klavír. Žiaci postupne prechádzajú od jednoduchých bránicových dychových cvičení, cez správne nasadenie tónu, správny spevácky postoj, artikuláciu, vedenie melódie, frázovanie a interpretáciu  jednoduchých ľudových piesní ku zložitejším etudám a piesňovým formám v podobe  prednesov rôznych hudobných štýlov, s využitím techniky belcanto spev árií či muzikálových ukážok pod vedením svojho pedagóga.

Na základe vzájomnej spolupráce a interakcie medzi žiakom a pedagógom prechádza žiak vo svojom repertoári rôznymi žánrami, obsahovo hodiny spĺňajú štandardy štátneho vzdelávacieho programu MŠ.

Postupne žiaci účinkujú na rôznych koncertoch a podujatiach organizovaných v rámci školy, alebo aj mimo nej.

Od 3. ročníka má možnosť žiak obohatiť svoje povinné predmety o komornú hru, účinkovanie v speváckom zbore, alebo si pridať podľa usmernení pedagóga spevácku súhru v duetách, triách, či účinkovanie v školskej kapele.

Žiaci si v hudobnom odbore spev vypestujú nielen správne spevácke návyky, ale aj základné prvky verejného účinkovania, nadviazania kontaktu s publikom a vystupovanie na verejnosti.

Podrobnosti k jednotlivým časovým dotáciám nájdete na: https://www.minedu.sk/data/att/22709.pdf